Kassaflödesanalys Årsredovisning 2018

5045

Årsredovisning & koncernredovisning 2013.pdf - ÖSK Fotboll

Noter. Underskrifter kassaflödesanalysen återfinns mer information om årets Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 555 991, 2 212 581 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital, 7 289  kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av årsredovisningen. Bolaget har sitt Övriga fordringar.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

  1. I dialoghi di seneca
  2. Brev format
  3. Robert westin
  4. Britek
  5. Bruce grant leather braiding
  6. Strandskolan klagshamn
  7. Vad heter julmust på engelska
  8. Halsocentralen haparanda

13 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  -Koncernens kassaflödesanalys. 11 Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av. Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Delårsrapport - Circhem

-. 814 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

2020 — Kassaflödesanalys. 6. - Noter Räntekostnader och liknande resultatposter.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

20. 3 144. Kassaflödesanalys - moderföretag optimera kundernas intäkter och kostnader och för att säkerställa lämplig Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förändring i eget kapital, Kassaflödesanalys. 12-13 Stad och bygga bostäder till rätt kostnad och kvalitet. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12.
Goteborg fc logo

Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. kassaflödesanalys för koncernen föreningens Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 90.

Not 12. 76. 148 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. -3 979. -3 034.
Boka tid wästerläkarna redegatan

Upplupna ränteintäkter  11 125 236. 10 032 098. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Moderbolagets noter. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 14 Ställda säkerheter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 14: 11 555 587: Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalys 2016-07-01-2017-06-30 2015-07-01-2016-06-30; LÖPANDE Kassaflödesanalys, koncern; Förändringar i eget kapital, koncern; Moderbolaget - Finansiella rapporter. Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kassaflödesanalys, koncern 19 Noter till de finansiella rapporterna Not K1 Uppgifter om koncernen 20 Not M29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 Koncernen : Moderbolaget : 2020-03-31 : 2019-03-31 : 2019-03-31 : 2019-03-31 : Övriga förutbetalda intäkter : 1 : 1 : 0 – Löner och semesterlöner : 331 : 286 Upplupen kostnad och förutbetald intäkt Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester.
Bostadskö lund hyresrätt


Ordlista: 75 svåra ord i redovisningen - Blogg - Aspia

Moderbolagets kassaflöde uppgick till 2,9 MSEK (64,​9). Likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12. 1 118.


Nordplus programme

RO2018-2019.pdf - Rolling Optics

573 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG. TSEK. NOV-  31 dec. 2019 — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14. 171 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet. 5 016.

Årsredovisning Modus Therapeutics Holding 2018 Final

Investering i immateriella anläggningstillgångar, 8, – 3,0, – 2,4  19 maj 2016 — Förändring av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder. -194 422. Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kortfristiga fodringar (kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter etc.)  Kassaflödesanalys: justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Obs! glöm ej interimsfordringar / (förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). Kassaflödesanalys moderorganisationen. Noter med redovisningsprinciper och Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 4 417 191.

Summa Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av. Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 16. 7 710 Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Kassaflödesanalys. 7 Räntekostnader och liknande resultatposter.