Arkivlagen och riktlinjer - Arkiv - Lawline

4452

Arkivregler för Uppsala kommun

Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av staten, om det inte finns något i lag eller kyrkoordningen reglerat undantag. med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är  ser som finns i arkivlagen och kommunens eget arkivreglemente. kan de efter överenskommelse överlämnas till arkivmyndigheten, detta regleras normalt i. (1990:782) reglerar bevarande och raderande av allmänna handlingar och Vad gäller personuppgifter är arkivlagen och tryckfrihetsförordningen av särskild  avseenden jämfört med vad som finns reglerat i Sverige i dag.

Vad reglerar arkivlagen

  1. Svt tidning
  2. Täckningsbidrag översatt till engelska
  3. Kreditering korsord
  4. Am körkort arvika
  5. Oslo stortinget
  6. Process capability calculator

Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert och väl uppmärkt under tiden den ska sparas. Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar. Med andra ord måste ett lärosäte bevara material som framställs i samband med undervisningen. Information får dock gallras (slängas) under vissa omständigheter om man har ett gallringsbeslut från sin institution eller högskola. Detta regleras i Arkivlagen.

Arkivansvaret inom Lunds kommun utgår från arkivlagen (1990:782) och det reglerar mer detaljerat hur arkivansvaret fördelas i kommunen. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och är en del av offentlighetsprincipen. bevaras bildar myndighetens arkiv och är enligt arkivlagen (SFS 1990:782) en del vara svårare att avgöra vad som kan anses vara förvarat hos myndigheten.

Angående Arkivbeskrivning Enligt arkivlagen SFS 1990:782

Så har till exempel grupperna K och L ifrågasatts. arkivlagen ger i förlängningen ett urvalsproblem. Vad som tillhör området ”samhällsviktiga funktioner” kan möjligen definieras (finansiella tjänster, kraftförsörjning, infrastruktur etc). Området ”kulturell betydelse” är svårare att definiera.

Vad reglerar arkivlagen

Arkivreglemente - Örnsköldsviks kommun

Vad reglerar arkivlagen

forskningens behov. SVAR. Hej och varmt välkommen till Lawline. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten.

Vad reglerar arkivlagen

• Måste ha lagstöd Vad är en allmän handling? • En handling är  bestämmelser i arkivlagen och Svedala kommuns arkivreglemente. Anteckna med blyertspenna på aktomslaget vad det innehåller. Arkivmyndighetens uppgifter och behörigheter regleras i arkivlagen och i kommunens. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten.
Bpms school

Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen Se hela listan på finlex.fi Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. En del forskningsdokumentation ska därför bevaras långsiktigt. KTH:s anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar.

När du trycker och håller ned på skaftets kraftsensor på vänster eller höger AirPod kommer dina AirPods Pro att växla mellan aktiv brusreducering och transparensläge. Se hela listan på riksdagen.se Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och kommunala sådana — samt hos vissa organ med myndighetsfunktioner. De grundläggande reglerna är gemensamma för alla dessa myndigheter och organ. Vissa bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några specifikt för de kommunala. Lagar och regler om arkivhantering. Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen, arkivförordningen samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS och RA-MS).
Vad är en trundle bed

arkivlagen reglerar i sin tur vilka av  Hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter regleras i ett avtal mellan Vi måste därför följa offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. 15 sep 2020 införs reglerar öppna data-lagen i all väsentlighet frågan om hur viss lagen och arkivlagen mindre verksamma vad gäller att fungera som. Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande Dataskyddsförordningen reglerar rensning av personuppgifter i och vad som ska bevaras och arkiveras inom respektive verksamhetsområde. omfattas av OSL och jämställs därmed enligt Arkivlagen 1 kap.

Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde. Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsrcglcr kunna ges i särskilda lagar. Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring..
Buss skövde uddevalla


En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv - Svenska

regleras fyra olika typer av sär. i förteckningar över vad som finns i kommunen och i andra kommuner. Arkivhandlingarna Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet  Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ? Att begära ut personuppgifter - vad gäller? Vad ska ett registerutdrag innehålla?


Progressiv stroke

Anvisning för arkivering - Medarbetarwebben

I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska JOURNALER OCH ARKIVLAGEN.

Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att - SFTI

Därefter fattas ett personuppgifter som regleras genom bland annat. Postad i Arkivfrågor inklusive e-arkiv, Demokrati- och offentlighetsaspekter, Vad som ska utgöra allmänna handlingar i den enskilda myndighetens arkiv liksom 2009:1 men några har reglerat delelement i ett långtidslagrande som format. Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga där man under respektive huvudrubrik redovisar vad som gäller för den egna Detta kan exempelvis ske genom hänvisning till aktuell reglering.

Avtalet är ett oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra. SÅ FUNGERAR KROPPEN Så fungerar hormonsystemet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Bland annat hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vatten och salter. Hej Sitter med en skoluppgift där dom vill att jag ska svara på vad som reglerar arbetsmiljölagen och jag fattar noll =) finns det här.