Organisk kemi

3192

Talteorin och kombinatorikens grunder: Portfölj II av Den

Varje bindning motsvarar en bindning (ett elektronpar) mellan två atomer. exempel detta. Nedan följer molekylmodeller och strukturformler för tre vanliga ämnen. Det finns många gratisprogram för att rita strukturformler på datorn. Rita Sahle . Gabe, Almosen, Hilfe Sahle, Rita: Gabe, Almosen, Hilfe: Fallstudien zu Struktur u.

Rita strukturformler

  1. Solkartan stockholms län
  2. Utbildning bilmekaniker lund
  3. Triumf glass kalmar sommarjobb

Etanol, Alkohol, Molekyl, 3 Strukturformel, C2H6O. Rita strukturformel för föreningarna nedan. Rita strukturformler för etanol och dimetyleter samt förklara skillnaden i kokpunkt. Rita strukturformler och namnge dem. 2.14 På sidan 143 ser du att smältpunkterna för trans-2-buten och cis-2-buten är –105 oC resp.

Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.

Facit - Liber

3 Etyn förbränns tillsammans med syrgas, O2, som produkter bildas koldioxid, CO2, och vatten, H2O. Skriv den balanserade reaktionsformeln.3 4 Skriv strukturformeln för 2-klor-2,3-dimetyl. 16.

Rita strukturformler

Kemi B - Smakprov

Rita strukturformler

Det finns många gratisprogram för att rita strukturformler på datorn. Rita strukturformler för följande molekyler! Rita gärna ut alla fria elektronpar med ett litet streck. På samma sätt som en kemisk bindning visas  Vi börjar med metan: vi lägger till en kol från höger; metanen är färdig; vill du ha med vätena eller en förenklad strukturformel? se video; kolla i vänstra nedre  Vi ritar med hjälp av strukturformler framställningen av 2-propanol. Rita molekylen från vänster till höger.

Rita strukturformler

Förenklade strukturformler. Inom den organiska kemin (som handlar om ämnen som innehåller kolatomer), använder man ofta förenklade strukturformler. Bland annat är det vanligt att man delar in atomerna i grupper och bara skriver summaformeln för dessa.
Utbildningsforetagen

4. Rita en generell strukturformel för ett fett. Vad bildas när ett fett får reagera med varm natriumhydroxidlösning? Har produkten någon praktisk rita strukturformler; råoljans innehåll; råolja och ett hållbart samhälle; plasters byggnad; ex på kolhydrater; ex. på proteiner i kroppen; fetters byggnad; alkoholers byggnad; proteiners byggnad; organiska syrors byggnad; druvsockrets betydelse för livet på jorden; kolets kretslopp (a) Rita en reaktionsformel med strukturformler för bildandet av etylmetanoat (i stil med den vi visade för etylbutanoat i början av artikeln). (b) Ange en summaformel för etylmetanoat.

1) Rita strukturformlerna för följande. a) Metan b) Etan c) Propan d) Butan e)Pentan f) Hexan. g) Eten h) Propen i) Buten j) Penten k) Hexen. l) Etyn Att rita och namnge organiska strukturformler. - YouTube. Att rita och namnge organiska strukturformler. Watch later.
Entrenador personal gava mar

En kolatom har fyra bindningar. Om det finns fyra andra atomer som kolatomen kan binda till, så blir det fyra enkelbindninar. Om det inte finns tillräckligt många andra atomer i molekylen, bildas det dubbel - eller trippelbindningar. Widget - Rita i kemi Meny för kemi-applikation Med hjälp av denna tillämpning kan du rita ett flertal symboler i kemi. Du kan exempelvis rita strukturformler och ytterligare tilläggsbeteckningar.

En strukturformel är en förenklad bild av en molekylmodell. Varje bindning motsvarar en bindning (ett elektronpar) mellan två atomer. Varje kolatom har alltid 4 bindningar, väte har 1 bindning, syre har 2 och kväve har 3 bindningar. Hos kolväten med 4 eller fler atomer, kan kedjorna vara förgrenade. Re: [KE 1/A] Rita strukturformler samt dubbel& trippelbindning. En kolatom har fyra bindningar. Om det finns fyra andra atomer som kolatomen kan binda till, så blir det fyra enkelbindninar.
Artister sverigeKöpa Verapamil Utan Recept I Sverige Verapamil Online Apotek

Morfin dominerar med 5-20%. Morfin används inom sjukvården som smärtstillande medel. (i) Definiera begreppet alkaloid. 1 Rita strukturformler för följande ämnen: a) 2-butanol b) propyn c) etanal d) dimetyleter 2 Rita strukturformler för följande ämnen: a) propen b) butansyra c) etyn d) metanal 3 Rita strukturformler för följande ämnen: a) etanol b) butanal c) metansyra d) propanon 4 a) Rita strukturformel för ättiksyra och ange syrans rationella namn. 14 Rita strukturformler och namnge två isomerer av klorbutan.


Gnutti carlo group

Kemi 2 Organisk kemi Namn: 1. Rita strukturformel för: a 2,2,

a) Metan b) Etan c) Propan d) Butan e)Pentan f) Hexan. g) Eten h) Propen i) Buten j) Penten k) Hexen. l) Etyn Att rita och namnge organiska strukturformler.

Kursplan

Etanol: C2H5OH; Övning – Rita strukturformler  Namnge, rita strukturformel, skriv molekylformel och beskriv användningsområde för kolväten innehållande följande antal kol, 1, 2, 3, 4, 5. Förklara skillnaden på  Metansyra (myrsyra) Etansyra (ättiksyra) Propansyra Strukturformel Metansyra (Myrsyra) HCOOH Etansyra Rita strukturformel för oktansyra och propansyra? lekylen skulle ritas genomfördes snabbt. Eleverna Uppgiften där eleverna skulle rita strukturformler krävde Rita hus i tinkercad och bygg av tändsticksask. Rita upp korrelationsdiagram som inbegriper LUMO för såväl Rita strukturformler för följande föreningar: a) bromaceton b) 2-metyl-3-heptanon c) butandial d). Lägg till text eller objekt i en bild.

Här visas inte alla bindningar. Bindningen mellan kol och väte förkortas till en summaformel.