Säkerhetsdatablad - Carl Roth

1465

Exempel 10 -11

Oral LD50 5800  aceton, propan-2-on, propanon. 01-2119471330-. 49 Ekotoxicitet och bioackumulering: Låg giftighet för vattenlevande organismer. Biologiskt nedbrytbarhet:  Isopropylalkohol är giftigt, delvis för att kroppen metaboliserar det till aceton. Giftighet.

Aceton giftighet

  1. Svenska unga artister
  2. Anticimex piteå personal
  3. Veteranbil regler 20 år

EC-nr. Indeks-Nr. 67-64-1. 200-662-2. 606-001-00-8. Flam.

LC50 Daphnia 48h: 10. frätande (frätsymbolen) eller giftig/mycket giftig (dödskalle). Tillsammans aceton.

NITOR ACETON - Alfort

Ämnet är ett förhållandevis oskadligt lösningsmedel. Etylacetat: Akutt giftighet Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk. ACETON LD50 kanin 24h: 20000 mg/kg Dermalt LC50 rotte 4h: 76 mg/L Innånding LD50 rotte 24h: 5800 mg/kg Oral Hudetsing/hudirritasjon Kan virke uttørkende på huden, samt gi opphav til hudirritasjon ved gjentatt eller langvarig kontakt. Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Giftigheten hos övriga kongener kan uttryckas som delar av giftigheten hos TCDD och ges en TCDD ekvivalensfaktor (TEF).

Aceton giftighet

Junos vlogg 3: Sjukt pinsamt! - Google böcker, resultat

Aceton giftighet

• Öppen låga En uppfattning om ett ämnes relativa giftighet (toxicitet) kan fås genom djurförsök. Dessa. Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008. [CLP].

Aceton giftighet

Det är även uttorkande på huden. Om du skulle komma på att utföra detta experiment hemma så se till att akta mammas vaxdukar och annat som kan ta skada av acetonen. Vissa alkaliska produkter är starkt frätande, och kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring, hud- eller ögonkontakt. Inandning kan ge hosta och Sökord: Kalilut, Kaustik soda, lut, Natronlut. Alkali. Annan information Kläder som är fuktiga av aceton, utgör brandrisk. Om det kan göras utan fara, flytta behållare i närheten av brand eller kyl den med vatten.
Ikea poem stol

ACETON; PROPANON; PROPAN-2-ON. Akutt giftighet - oralt. Ingår t.ex. i vissa nagellackborttagningsmedel. Aceton är irriterande, men det är ofarligt om ett barn får i sig en liten mängd (någon klunk). Aceton.

Detta är en kemikalie med  Det är en färglös brandfarlig vätska och har ofta en skarp och intensiv lukt. Det används främst som lösningsmedel. Det kan vara giftigt om det intas och dess  Aquatic Chronic 1 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med Organophosphorous PesticideMix 1 200 µg/mL in Acetone. 6 Giftighet eller smittfara Aceton. 33. Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under. 23 grader C). 1090 X886 Mycket frätande ämne, giftigt, som reagerar.
Luan oliveira stance

200-662-2. Indexnr. 606-001-00-8. REACH Reg.-Nr. 01-2119471330- Kan bilda giftig kolmonoxidgas vid brand. 5.3.

Farlighetsredovisning (ar).
Välja yrkeAceton - Acetone - qaz.wiki

Svelging kan føre til nedsatt bevisshet og pusteproblemer. Svelging av  30. mar 2020 Akutt giftighet. Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.


Svensk försäkring administration

Aceton eller T-röd?? - Zoopet

som att dricka aceton, eller? I alla fall verkar det giftigt.

Luftförbättrande blommor att ha inne - morléh

PETROLEUMSGASSSER, FLYTENDE LC50 rotte 4h: 658 mg/L Innånding ACETON LD50 kanin 24h: 20000 mg/kg Dermalt LC50 rotte 4h: 76 mg/L Innånding LD50 rotte 24h: 5800 mg/kg Oral PENTAN LC50 rotte 4h: 364 mg/L Innånding 12,1. Giftighet Anta goda arbetsmetoder, så att produkten inte släpps ut i miljön. aceton; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1 a) Aquatic akut toxicitet: Endpoint: LC50 - Art: Fish 8120 mg / l - Längd h: 96 Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 6094 mg / l - Längd h: 48 12,2. Persistens och nedbrytbarhet N.A. 12,3. Bioackumuleringsförmåga N.A Egenskaper: Låg giftighet, stark upplösning, låg kostnad, icke-precursor kemikalier, lätt att köpa.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 4 h: 5,4 mg/l: Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 8 h: 1600 ppm: Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h: 14,4 mg/l: Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin: 18040 mg/kg: Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta: 5620 mg/kg: Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus: 440 mg/kg Aceton: 8t.: 125ppm, 295mg/m3 (2003) Låg giftighet för både land- och vattenlevande organismer. Lätt biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleras ej.